Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De Witte bv – Denen 67 – 9080 Lochristi

KBO

BTWnr: BE0502.757.334

Tel: +32 9.326.34.90

Email: info@dewitte-bv.be

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De e-commerce website van De Witte bv biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verkopen via deze e-commerce website. Onderhavige algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs als de aankoopvoorwaarden van de klant voorzien dat deze exclusief bevoegd zijn. Ze mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen De Witte bv en de klant vast. Het ontbreken van een reactie van De Witte bv op een inbreuk op of afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan, wat er ook de duur of de frequentie van zij, niet worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van een wijziging van onderhavige algemene voorwaarden.

Als enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, worden partijen geacht in plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert. Nietigheid van één of meer bedingen laat de geldigheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 2: Prijzen en bestellingen

Alle door De Witte bv opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in EURO, taks en BTW inbegrepen.

Indien leveringskosten, reservatiekosten of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De tarieven opgenomen in de brochures van De Witte bv mogen niet als een offerte worden beschouwd omdat ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht door De Witte bv gewijzigd kunnen worden.

Ondanks het feit dat de online brochures en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Witte bv niet. De Witte bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Witte bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Indien bijkomende hoeveelheden besteld worden, dan kan De Witte bv hiervoor andere prijzen aanrekenen.

De door De Witte bv bij de bestelling opgegeven prijzen zijn voor verhoging vatbaar in geval van onvoorziene prijsverhoging op de markt of bij de leveranciers van De Witte bv of haar vervoerders en dit om welke reden dan ook.

Offertes worden kosteloos aan de klant aangeboden, en verbinden De Witte bv slechts indien ze binnen een termijn van 30 dagen gevolgd worden door een definitieve bestelling overeenkomstig artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden. Zoniet doven ze van rechtswege uit.

Bovendien geldt het aanbod steeds zolang de voorraad strekt en kan ze te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Witte bv. De Witte bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De klant zal zo volledig mogelijk alle gegevens omtrent zijn bestelling formuleren. De Witte bv wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen, wanneer deze het gevolg zijn van het foutief, onvoldoende of dubbelzinnig omschrijven van de bestelling door de klant.

Alle orders van de klant verbinden De Witte bv slechts na het succesvol doorlopen van de bestelprocedure overeenkomstig artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden.

Indien de klant zijn bestelling annuleert, heeft De Witte bv het recht schadevergoeding te eisen ten belope van de werkelijk opgelopen schade, zij het met een minimum van 10 % van het te factureren bedrag.

Artikel 3: Online aankopen

De bestelprocedure bij De Witte bv bestaat uit de volgende stappen:

De klant kan afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “Winkelmand” in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat de klant naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.

Vervolgens dient de klant zich te registreren. Is de klant nog geen gebruiker van de De Witte bv Webshop dan wordt de klant gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van zijn contactgegevens. Is de klant wel reeds gebruiker dan wordt de klant gevraagd in te loggen in zijn account. De Witte bv vraagt een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om de bestelling van de klant te verwerken.

Daarna kiest de klant de wijze van levering die hij wenst.

Tenslotte kiest de klant de gewenste betalingswijze, geeft hij de betalingsinformatie in en zal hij gevraagd worden om de algemene voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt de klant vervolgens doorverbonden naar de module van de betalingsprovider van De Witte bv. Zolang de klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan de klant de bestelling of de gegevens bij zijn bestelling nog wijzigen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart;
  • via bankkaart

Een voor de klant bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer de klant alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd en heeft bevestigd dat hij van onderhavige algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, en dit onder de voorwaarde dat de klant de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en de betaling via de module van de betalingsprovider van De Witte bv succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer de klant door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar de website van De Witte bv.

Nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling, dewelke hij kan afdrukken en/of opslaan. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van de betaling.

De Witte bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 4: Leveringen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan De Witte bv.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant van zodra hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Witte bv was geboden.

Eventuele vertraging in de leveringen geeft de klant niet het recht schadevergoeding te eisen.

Behoudens andersluidende bepalingen worden de leveringstermijnen gerekend in werkdagen en houden ze geen rekening met onverwacht oponthoud ingeval van overmacht. Dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht: algemene of gedeeltelijke stakingen, lockout, epidemieën, wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, overstroming, machinebreuk etc. en meer algemeen elke omstandigheid buiten de wil van De Witte bv die tot gevolg heeft dat de levering van grondstoffen door de leveranciers van De Witte bv wordt vertraagd.

Indien, in voorkomend geval de klant de levering niet afhaalt binnen de maand nadat ze door De Witte bv ter beschikking werd gesteld op de fabriek, kan De Witte bv van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de bestelling annuleren en het order als niet bestaande beschouwen. Elke kost of schade te wijten aan het feit dat de klant een slecht gelegen of moeilijk te bereiken losplaats heeft aangewezen, kan op de klant worden verhaald.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en aanvaarding van de levering

De goederen blijven eigendom van De Witte bv tot op het ogenblik van de effectieve en algehele betaling van de prijs. Tot zolang verbindt de klant er zich toe de verkochte goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. In geval van beslag of van betekening van een bevel door een derde, is de klant ertoe gehouden De Witte bv hiervan onverwijld te verwittigen en kennis te geven aan deze derde van het eigendomsvoorbehoud.

Al de goederen worden verkocht met de afwijkingen die bij het product in kwestie gebruikelijk zijn qua kleur, volume, dikte, lengte etc.., en zijn van een normale handelskwaliteit zonder meer. De leveringen van De Witte bv zijn benaderd conform wat betreft het kaliber van de goederen voor wegeniswerken (steenslag, zand, …). De Witte bv is niet aansprakelijk voor de niet-conformiteit van de levering, voor zover de leverancier van De Witte bv aan haar bepaalde goederen heeft geleverd als zijnde het door de klant bestelde kaliber van goederen. In dat geval blijft de prijs onverkort verschuldigd.

De aanvaarding van de goederen wordt geacht plaats te vinden op de site van De Witte bv. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van De Witte bv worden goederen niet teruggenomen.

Ingeval van overmacht is De Witte bv van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd, zonder enige verhaalmogelijkheid op De Witte bv. Worden onder meer als overmacht beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuurrampen en/of andere rampen, elke ontregeling van de sector in het algemeen, en dit zowel wanneer deze overmacht zich voordoet bij De Witte bv als bij haar leveranciers.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant De Witte bv onverwijld inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De klacht dient te worden gedaan aan de hand van klaar en duidelijk geformuleerde opmerkingen en dit per aangetekende brief.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de goederen in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Verwerking van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden, zelfs indien tevoren klacht werd ingediend.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de klant niet het recht de betaling van de overeenkomstige factuur of andere facturen op te schorten of te weigeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid verkoper

De Witte bv is enkel aansprakelijk voor haar, concreet bewezen, bedrieglijke of opzettelijke, fout. In voorkomend geval is De Witte bv enkel aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht. De Witte bv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

De Witte bv kan nooit tot meer gehouden zijn dan een schadevergoeding van 10 % op het totale leveringsbedrag.

De Witte bv is bevrijd van elke aansprakelijkheid wanneer de schade (mede) wordt veroorzaakt door de klant of een persoon voor wie hij verantwoordelijk is, ook in het geval de schade (mede) veroorzaakt is door een gebrek in het product.

Artikel 7: Ontbinding

In geval van risico van insolvabiliteit van de klant, bijvoorbeeld (doch niet limitatief) omwille van het bestaan van geprotesteerde wissels, beslag in zijnen hoofde, aangifte van bankkredieten of door vernietiging van zijn dekking alsook in geval faillissement, WCO of vereffening, heeft De Witte bv het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met De Witte bv te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van De Witte bv. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij De Witte bv daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Witte bv, 9080 Lochristi, Denen 67, telefoon +32 9 326 34 90, e-mail info@dewitte-bv.be. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Witte bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Witte bv, 9080 Lochristi, Denen 67. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100 EUR.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Witte bv zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Witte bv alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Witte bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Witte bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door De Witte bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Witte bv betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de klant De Witte bv specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.

Artikel 9: Betaling

De klant is tot betaling gehouden van zodra hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Alle facturen zijn betaalbaar op de op de factuur aangegeven bankrekeningen te Lochristi.

De Witte bv behoudt zich het recht voor te factureren naargelang de leveringen plaatsvinden, zelfs al zijn deze leveringen gedeeltelijk.

Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij gemotiveerd en aangetekend schrijven.

Betaalt de klant met een wissel, een cheque of een ander betalingsinstrument dan wordt dit effect slechts aanvaard als betaling onder voorwaarde van een goede afloop en voldoende dekking. Nooit kan een schuldvernieuwing worden ingeroepen. De kosten die aan dergelijke betalingsinstrumenten zijn verbonden, vallen altijd ten laste van de klant en kunnen door De Witte bv steeds aanvullend worden aangerekend en opgevraagd.

Bij achterstallige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest van 12 % verschuldigd vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag vermeerderd met 12 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 125,00,-€.

Ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, procedure WCO of vereffening/ontbinding van de klant, publicatie van de naam van de klant in de beslagberichten, vertraging van zijn betalingen aan de R.S.Z. of aan de Administratie der Belastingen of ingeval van niet-betaling van zijn facturen, behoudt De Witte bv zich het recht voor om elke levering van goederen stop te zetten, en om in elk geval de onmiddellijke betaling te eisen van de goederen die reeds werden geleverd.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Witte bv, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, eigen reclame- en/of marketingdoeleinden.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Witte bv, 9080 Lochristi, Denen 67, email: info@dewitte-bv.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot De Witte bv, 9080 Lochristi, Denen 67, email: facturen@dewitte-bv.be.

De Witte bv behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, De Witte bv heeft dus geen toegang tot het paswoord van de klant.

De Witte bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan deze De Witte bv contacteren per post De Witte bv, 9080 Lochristi, Denen 67, per telefoon +32 9 326 34 90 of per e-mail info@dewitte-bv.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer van de klant of op zijn mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer deze een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Witte bv maakt gebruik van cookies om het surfgedrag van de bezoekers op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren.

De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat deze een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De klant houdt hierbij best wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van De Witte bv, gaat de klant akkoord met het gebruik door De Witte bv van cookies.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden strekken de partijen tot wet en gaan voor op alle wettelijke bepalingen die eraan tegengesteld zouden zijn, waaronder begrepen de regels die voortspruiten uit de Weense koopverdragen van de UNO d.d. 11 april 1980.

Deze verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van De Witte bv te beschouwen als plaats van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Ieder geschil dat voortkomt uit de interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. De Witte bv behoudt zich nochtans het recht voor het geschil voor de rechtbank van woonplaats van de klant of andere door de wet toegelaten plaatsten brengen.